Technologické řešení

Odlišnost tohoto technologického postupu v porovnání se stávajícími jednotkami spočívá v tom, že se využívá jednoduchých hydrodynamických jevů, a to jak při přípravě jemné disperze sorbentu v proudu nosného vzduchu (ještě před vstupem do trubního reaktoru spalin), tak i řízeného toku a mžikové homogenizace této směsi se spalinami bez mechanických pohyblivých částí. K dokonalé homogenizaci celého objemu spalin se sorbentem (2 miliony částic sorbentu v 1 m3 spalin) dochází v době kratší než 0,1 s. V důsledku těchto změn v technologickém řešení se výrazně zvyšuje účinnost v odstranění kontaminujících látek ze spalin.

Popis jednotky

Sorbent je dávkován šnekovým podavačem do zubového mlýnu. V zubovém mlýnu dochází k úpravě velikosti částic na požadovanou zrnitost a zároveň k jejich dispergaci do transportního vzduchu. Směs vstupuje do homogenizačního zařízení trubního reaktoru spalin rychlostí nad 5 m/s. V důsledku turbulentního proudění směsi v trubním reaktoru se dosahuje vysoké vzájemné rychlosti, vysokého počtu srážek částic i velkého mezifázového rozhraní pro kontakt plynu se sorbentem.
Výsledkem těchto optimálních podmínek pro sorpci je vysoká účinnost čištění blížící se teoretickému stupni, a to v relativně malém objemu trubního reaktoru.

Sorbent od vyčištěných spalin je oddělován na filtračních přepážkách tkaninových filtrů. Ve vstupní části filtru se výrazně snižuje rychlost proudění. Částice sorbentu se shlukují, aglomerují do větších seskupení. Vzniká nová porézní struktura, do které jsou nevratně vázány kontaminující složky. Hmotnost aglomerátů je nízká s širokou porézní strukturou. Tyto vlastnosti umožňují vytvořit rovnoměrnou a silnou filtračně-sorpční vrstvu na filtrační přepážce. Ve filtrační vrstvě následně dochází k odstranění posledních zbytků kontaminantů ze spalin.

Dosahovaná účinnost sorbentu CHEZACARB® EKO použitého na referenční jednotce je prezentována grafem - obsah PCDD/F na vstupu do sorpčního stupně kotle K2 a grafem - obsah PCDD/F na výstupu ze sorpčního stupně kotle K2.

Spotřeba sorbentu CHEZACARB®EKO 0,054 kg/1000 m3 spalin.

Strojní řešení

Strojní část jednotky je řešena stavebnicovým způsobem, tj. sestavou základních strojních modulů. Odběrateli je potom dodávána v kompletní sestavě jako balená jednotka se vstupy a výstupy (vazbou) na zapojení v předmětných spalovnách odpadů.
Inovovaný postup čištění spalin nachází uplatnění prakticky ve všech typech spaloven odpadů, tj. spaloven s mokrou, polosuchou i suchou technologií čištění spalin.
V závislosti na technologii spalovacího procesu i technologii čištění spalin umožňuje zvolený stavebnicový systém vybírat strojně-technologickou sestavu tak, aby byla v symbióze s technologií konkrétní spalovny.