OPPP
Tento produkt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.

EFEKTIVNÍ APLIKACE K ODSTRANĚNÍ DIOXINŮ ZE SPALIN A PLYNŮ

Procesy a technologie nové generace

Výstavba nových spaloven, ale i provozování stávajících spaloven komunálních a zvláště nebezpečných odpadů, je již v současné době povolována jen tehdy, pokud je zajištěno požadované vyčištění spalin.

Z hlediska kontaminace spalin je mimořádně nebezpečná přítomnost halogenovaných polyaromatických sloučenin, které vykazují vysokou toxicitu. Jsou to především polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany označované zkratkou PCDD/F. Typů PCDD/F je velké množství a liší se nejen složením ale i úrovní jejich toxicity. Jejich souhrnné množství je proto stanovováno jako toxický ekvivalent. V rámci EU platí pro tyto látky emisní limit ve výši 0,1 ng/m3 spalin.

Nejčastěji používaný postup odstranění PCDD/F ze spalin je adsorpční technologie využívající uhlíkatých sorbentů – aktivních uhlí.
K dosažení zbytkového množství PCDD/F pod povolený limit 0,1 ng/m3 spalin je nutné, aby strojní zařízení pracovalo v optimálních procesních podmínkách a k odstranění PCDD/F bylo použito speciálních typů uhlíkatých sorbentů s vysokou účinností i sorpční kapacitou.

Obě tato základní kritéria splňuje nová technologie vyvinutá a provozně ověřená výrobcem spaloven odpadů SMS CZ s.r.o. Rokycany v kooperaci s výrobcem sorbentů řady CHEZACARB® EKO Unipetrol RPA Litvínov.

Tato technologie intenzifikuje proces čištění a prezentuje uplatnění nejnovějších znalostí a výsledků vlastní výzkumné činnosti v předmětné oblasti. Využívá i poznatků světové techniky z posledního období, včetně informací a znalostí vědeckých pracovišť v ČR.

Základními znaky této inovační technologie jsou:

 • technická novost a vysoká variabilnost v konstrukčním řešení jednotek v závislosti na lokálních podmínkách spaloven
 • speciální typ sorbentu CHEZACARB® EKO vyznačující se:
  • vysokým měrným povrchem nad 1000 m2/g s vysokou kapacitou a účinnosti v odstranění PCDD/F a PCB
  • vysokou porozitou, více než 3,5 cm3/g, urychlující transport PCDD/F a PCB ze spalin na aktivní povrch, kde dochází k jejich zachycení
  • malou velikostí základních částic přibližně 20.10-6 mm schopných se okolo kontaminujících látek seskupovat (aglomerovat) a nevratně je vázat
  • malou velikostí částic umožňující vytvoření přibližně 2 mil. částic v 1 m3 spalin, čímž se vytvoří dokonale homogenizační prostředí sorbentu v celém objemu s následkem dosažení vysoké účinnosti a odstranění PCDD/F a PCB v mimořádně krátkém časovém úseku
  • povrchem se zakotveným jistým množstvím koloidní síry umožňující chemosorpční zachycení těžkých kovů
  • obsahem stopového množství katalyzátoru oxidace

Tato technologie umožňuje splnění českých i evropských limitů v odstranění kontaminujících složek ze spalin s dostatečnou rezervou
(přibližně 50% rel. i více).