OPPP
Tento produkt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jednotlivá zakázka dodávky spalovny prochází časově i věcně náročným postupem a je projektována zcela individuelně. V rámci předprojektové přípravy nabízí firma zejména součinnost při definování podmínek pro zadání projektu a posouzení ekonomické efektivnosti investičního záměru.

Nejzákladnějším podkladem pro volbu typu spalovací jednotky, jejího výkonu a návrh optimálního projektu technologie z hlediska ekologického i provozně ekonomického je specifikace druhů odpadů a jejich množství.

Samostatnými okruhy problémů, které dále projekt řeší zcela individuelně jsou následující:

  • dopravní cesty odpadů, odpadové hospodářství, příprava odpadu pro vsázkování a způsob vsázkování,
  • způsob odběru tepla a jeho další efektivní využití,
  • způsob čištění spalin s ohledem na plnění obecně platných norem, případně dalších zvláštních požadavků investora či jiných účastníků řízení o stavebním povolení,
  • systém měření a regulace v minimálním rozsahu vymezeném platnými předpisy případně s nadstandartní instalací a vyšším konfortem dle zadání investora,
  • nakládání s odpady ze spalovny.

Vlastní realizace projektu je řešena dle požadavku a možností investora nižšími formami dodávek až po kompletní dodávku technologické i stavební části tzv. „na klíč“.